| ویدیوها
 
 
اولین قدم های سورنا در کارگاه  CAV - دانشگاه تهران
سورنا در کارگاه CAV - دانشگاه تهران
حضور سورنا در برنامه تلویزیونی
 

keywords