کد یادداشت: 166 - تاریخ درج: 1396/06/11

راه توسعه صنعتی در ایران

چگونه اندیشه صنعتی شدن را ترویج کنیم، آگاهییهای عمومی را در زمینه نقش صنعت و توسعه صنعتی افزایش دهیم


ما نه می خواهیم مقدمات 300 ساله صنعتی شدن غرب را طی کنیم و نه می خواهیم «رنسانس» و «انقلاب صنعتی» راه بیندازیم. بلکه می خواهیم ببینیم چگونه اندیشه صنعتی شدن را ترویج کنیم، آگاهییهای عمومی را در زمینه نقش صنعت و توسعه صنعتی افزایش دهیم، از ظرفیتهای فرهنگیمان برای توسعه صنعتی کمک بگیریم و مؤلفه های فرهنگی توسعه صنعتی را تقویت نمائیم. تردیدی نیست که ما در دفاع از توسعه صنعتی نمی خواهیم فرهنگمان را قربانی کنیم. قطعاً صنعت و صنعتی شدن، فرهنگ خاص خود را به همراه می آورد و یا فرهنگ موجود را تحت تأثیر قرار می دهد، چرا که با زایش فناوریهای جدید، فرهنگ آنها نیز شیوع پیدا می کند. در این معنا، حتی صنعت هم از یک جهت مقوله ای فرهنگی است. فرهنگ صنعتی به نوعی می تواند یک نوع تهاجم فرهنگی هم به حساب آید و با ورود آن به جامعه، برخی از ارزشها تحت تأثیر قرار گرفته و در مواردی هم به بوته فراموشی سپرده می شوند. به هر حال ما باید مشخص کنیم که چطور می توان این پدیده را با دنیای نگرشها، ارزشها و نهادهای جامعه، مرتبط ساخت به طوری که اصول اعتقادی همچنان اصالت خود را حفظ نمایند، مثل کاری که برخی از کشورها نظیر ژاپن، انجام داده اند
 

[بازگشت به فهرست]

keywords