کد یادداشت: 161 - تاریخ درج: 1395/01/24

شاخصهای علم وتکنولوژی

شاخصهای علم و تکنولوژی، شاخص هایی هستند که با استفاده از آنها بتوان وضعیت علوم وتکنولوژی رادر کشورهای مختلف مورد ارزیابی ومقایسه قرارداد

شاخصهای علم وتکنولوژی                  Science & Technolog Indicators
 
شاخصهای علم وتکنولوژی واحدهای کمی هستند برای اندازه گیری عوامل معرف ومشخص کننده وضعیت میزان فعالیت نظامهای تحقیقاتی تکنولوژیکی. به عبارت دیگر، شاخصهای علم و تکنولوژی، شاخص هایی هستند که با استفاده از آنها بتوان وضعیت علوم وتکنولوژی رادر کشورهای مختلف مورد ارزیابی ومقایسه قرارداد.
به طور کلی، شاخصهای نهاده و ستاده و عملکرد اقتصادی تکنولوژی عبارتند از:
 • شاخصهای باسوادی
 • شاخصهای نیروی انسانی پژوهشگر
 • شاخصهای آموزش عالی (به ویژه رشته های فنی ومهندسی)
 • هزینه ملی تحقیق وتوسعه ومقایسه سرانه تحقیقات
 • اختراعات
 • انواع تحقیقات توسعه ای، کاربردی وپایه
 • تعداد وزمینه های موضوعی مراکز تحقیقاتی
 • تعداد کتب ومقالات منتشر شده
 • کتابخانه ها ومراکز اطلاعاتی
 • شبکه های اطلاع رسانی (دسترسی به اینترنت وکاربران اینترنت)
 • صنعت(از لحاظ ارزش تولیدات، ارزش افزوده، سرمایه گذاری اشتغال به نفر، وابستگی به منابع ومواد داخلی،سهمیه صادرات صنعتی در ارزش افزوده، سهم صادرات صنعتی در صادرات)
 • سطح تکنولوژی در صنایع مختلف سنگین، سبک با در نظر گرفتن چهار جزء تکنولوژی(تجهیزات، مهارت، اطلاعات وسازمان و مدیریت)
 اگرچه هنوز هم در قطعیت این شاخصها برای اندازه گیری توان علمی وتکنولوژیکی یک کشور تردید وجود دارد ولی با این وجود پذیرش عام یافته اند وتوسط سازمانهایی نظیرOECD))و(UNESCO ) ودیگر مراجع بین المللی برای اندازه گیری مقایسه فعالیتهای علمی وتکنولوژیک در جهان مورد استفاده قرار می گیرند.
 
 

[بازگشت به فهرست]

keywords