کد یادداشت: 159 - تاریخ درج: 1395/01/23

مرکز رشد Incubator

مرکز رشد، فرآیند پویای پشتیبانی است که توسعه موفقیت آمیز بنگاهها راشتاب می بخشد

مرکز رشد                 Incubator
 
  • بر اساس تعریف اتحادیه مراکز رشد وپارکهای آمریکا(NBIA) مرکز رشد، فرآیند پویای پشتیبانی است که توسعه موفقیت آمیز بنگاهها راشتاب می بخشد. مراکز رشد با کمک به کار آفرینان شرکت های تازه تاسیس در دوره راه اندازی که آسیب پذیرترین دوره حیات آنهاست و فراهم سازی دسترسی به منابع وارائه خدمات، آنها را از طریق مدیریت فعال، برای بقاء ورشد موزون پرورش می دهد. خدمات این مراکز شامل ایجاد دسترسی به منابع مالی، اطلاعات وبازار، فناوریهای مناسب، ارائه خدمات آموزشی ومشاوره ای به واحدهای تحت حمایت می باشد. از طرفی شرایط ایجاد و ارتباط بین شرکتها را برای هم افزایی، فراهم می آورد وبه طور عینی فضای فیزیکی واداری به این واحدها را، ارائه می دهد. این مکان (مرکز رشد) به شرکتهای کارآفرین خدمات اداری مشترک (تسهیم شده)، دسترسی به تجهیزات، اجاره بهای منعطف و فضای قابل گسترش در زیر یک سقف، فراهم می آورد.
  • در اساسنامه مراکز رشد مصوب شورای گسترش آموزش عالی، تعریف مرکز رشد این چنین آمده است:مرکز رشد، مرکزی است تحت مدیریت متخصصین حرفه ای که با ارائه خدمات حمایتی از ایجادوتوسعه حرفه ای جدید توسط کار آفرینانی که درقالب واحدهای نو پای فعال در زمینه های مختلف منتهی به فناوری متشکل شده اند واهداف اقتصادی مبتنی بر دانش وفن دارند، پشتیبانی می کند. این خدمات شامل موارد زیر است:
  • تامین محل کار (به صورت اجاره)
  • خدمات آزمایشگاهی، کارگاهی .اطلاع رسانی
  • خدمات مدیریتی، حقوقی، مالی، اعتباری، پروژه یابی وبازاریابی
  • آموزشهای تخصصی ویژه، مشاوره
  • سایر خدمات مرتبط باتوسعه، رشد وارتقاء واحدهای فناوری
 
 

[بازگشت به فهرست]

keywords