کد یادداشت: 158 - تاریخ درج: 1395/01/22

مهندسی صنایع Industrial Engineering

مهندسی صنایع، شاخه ای از مهندسی است که به طراحی، بهسازی واستقرار نظامهای همبسته از انسانها، مواد، تجهیزات وانرژی مربوط می شود.

مهندسی صنایع             Industrial Engineering
 
مهندسی صنایع، شاخه ای از مهندسی است که به طراحی، بهسازی واستقرار نظامهای همبسته از انسانها، مواد، تجهیزات وانرژی مربوط می شود. این رشته با اتکاء به دانش ومهارت تخصصی در ریاضیات وعلوم فیزیکی واجتماعی به همراه اصول وروشهای تجزیه وتحلیل مهندسی وطراحی مهندسی جهت تعیین پیش بینی وارزیابی نتایجی که باید از چنین نظامهایی (متشکل از انسانها، مواد، تجهیزات وانرژی) حاصل شود، به کار می رود.
به طور کلی، کاربرد اصول وآموزشهای مهندسی وفنون مدیریت علمی برای تامین سطحی بالا از بهره وری با هزینه بهینه در مؤسسات صنعتی از طرق گوناگون، همچون مطالعه تحلیلی بهسازی واستقرار روشها، نظامها، رویه های عملیاتی، اندازه گیریها وکنترلهای کمی وکیفی واقدامات ایمنی واداره نیروی انسانی را ، مهندسی صنایع گویند.
عرصه های مهندسی صنایع عبارتند از:
 • انتخاب فرآیند ها وروشهای مونتاژ(همبست) کردن
 • انتخاب وطراحی ابزاروتجهیزات
 • طراحی تاسیسات شامل جانمایی، ساختمانها، ماشینها وتجهیزات، تجهیزات حمل ونقل مواد، تاسیسات انباروانبارداری
 • طراحی وبهسازی نظامهای برنامه ریزی وکنترل برای تولید، توزیع، موجودی،کیفیت، تعمیرات ونگهداری ومهندسی کارخانه
 • ایجاد وتوسعه نظامهای کنترل هزینه مثل کنترل بودجه ونظام هزینه استاندارد
 • تکوین وتکامل فرآوردها
 • طراحی واستقرار نظامهای اطلاعاتی مدیریت
 • طراحی واستقرار نظامهای انگیزش از طریق دستمزدها
 • طراحی وتکوین استقرار و مقیاسهای عملکرد واستانداردهای عملکرد، مانند نظامهای کارسنجی وارزیابی کار
 • طراحی واستقرار نظامهای ارزیابی شغل
 • ارزیابی قابلیت اتکاءوعملکرد
 • تحقیق در عملیات
 • طراحی واستقرار نظامها، رویه ها، وخط مشیهای اداری
 • برنامه ریزی سازمانی
 • مطالعات مربوط به مکانیابی کارخانه
امروزه فعالیت های دیگری نیز به این عرصه افزوده گردیده که می توان از مهندسی عوامل انسانی (ارگونومی)بیومکانیک، رباتهاو.... نام برد.
 
 

[بازگشت به فهرست]

keywords